Doelgroep

De kinderen

Juntos biedt 24 uurs-zorg aan vijf gezinshuiskinderen voor langdurig verblijf. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor één observatie-/crisisplaatsing. Juntos richt zich op kinderen in de leeftijd vanaf vier jaar met uiteenlopende (psychiatrische) problematiek, voor wie het mogelijk is (of waarvan wordt verwacht dat hij/zij de potentie heeft) om in een gezinsstructuur met één vaste opvoeder (in combinatie met ondersteunend personeel) te kunnen wonen. Bij elke aanmelding wordt individueel beoordeeld of een plaatsing mogelijk is. Naast bovengenoemde zaken zal worden gekeken naar de samenstelling van het gezinshuis op dat moment en of geboden kan worden wat nodig is.

 

Contra-indicaties: 

-Ernstige psychiatrische problematiek; 

-Ernstige verslavingsproblematiek; 

-Lichamelijke handicap of chronische handicap die dusdanig beperkingen met zich mee brengt welke niet in een gezinssysteem op te vangen zijn;

-Meervoudige complexe (gedrag-)problematiek van het kind die een intensievere benadering vraagt dan een gezinshuis kan bieden en waardoor de noodzaak tot een voortdurende intensieve behandeling noodzakelijk is;
-Risico op het vertonen van  (ernstig) seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag.